Obchodní podmínky

 

Univerzální obchodní podmínky pro e-shop platné od 1.1.2018 dle nového občanského zákoníku.

 

Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

absolut creativ s.r.o.

IČ: 08544808

DIČ: Cz 08544808

se sídlem:  LIdická 166, Mutějovice 270 07

spisová značka:  C 320741/MSPH Městský soud v Praze

kontaktní údaje: 605 02 44 11

email   absolut.creativ@email.cz

telefon  605 02 44 11

www:absolutcreativ.cz

(dále jen „prodávající“)  

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.prirodnidekorace.cz….. (dále jen „internetový obchod“).

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu www.prirodnidekorace.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

 

Ceny

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny bez DPH, protože nejsme plátci DPH.

 

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.  Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat (tj. zrušit) objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky je kupující oprávněn zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní sjednané podmínky prodeje zboží. V případě storna potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, přičemž touto škodou je zejména nutnost obstarání zboží specificky vyžádaného kupujícím, náklady na dopravu, apod.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

Dodání zboží

Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 5-14 dnů po uhrazení zálohové faktury na náš účet. U méně běžného nebo problematického zboží (zakázková výroba) však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na aktuálních výrobních kapacitách. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Pokud není objednávka odeslána do 14 pracovních dnů je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.

Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem absolut creativ s.r.o. a zároveň tato firma vydává potvrzení, že na zboží uvedené v katalogu, na něž se vztahuje Zákon č.92/92 je vydáno Prohlášení o shodě.

 

Způsoby dodání zboží

Objednané drobné zboží si můžete po předchozí poznámce v objednávce a následné telefonické dohodě vyzvednout bezplatně na naší centrále viz.kontakt. Jelikož nejsme klasický kamenný obchod, preferujeme naši dopravu či smluvního přepravce (Geis a TOPTRANS).

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. V této situaci doporučujeme zásilku nafotit a to i s detaily poškozeného obalu a poškozeného zboží.  U umělých květin nebývá problém, rozbít se však může například miska nebo květináč od rostliny. 

Veškeré nabízené zboží je importováno přímo od výrobců, respektive od jejich evropských zastoupení. Nabízené produkty jsou nadstandardní kvality a je na ně poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů, případně nadstandardních záručních podmínek výrobce.

 

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem, v platném znění. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a dalších předpisů, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od doručení zboží. Pro účely realizace tohoto odstoupení je nezbytné, aby zboží bylo zasláno zpět prodávajícímu, přičemž toto zboží musí být nepoužité, v bezvadném stavu a kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.). Současně s vráceným zbožím musí být prodávajícímu doručeno písemné oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém bude uvedeno číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny, informace ohledně čísla objednávky a data doručení zboží. Zboží, společně s oznámením o odstoupení, musí být uplatněno na adrese sídla prodávajícího. Uhrazená kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dní poté, co prodávající obdržel zboží ve shora popsaném stavu společně s oznámením kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet uvedený kupujícím v oznámení o odstoupení. Prodávající kupujícím doporučuje, aby, vrací-li zboží poštovní přepravou, zboží posílali doporučeně a pojištěně, jelikož za veškeré vady zboží způsobené přepravou odpovídá v tomto případě kupující. (Zboží nezasílejte na dobírku v těchto případech nebude převzato).Jestliže by bylo vrácené zboží jakýmkoliv způsobem poškozené či jevilo známky opotřebovaní, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu vzniklé škody, kterou je oprávněný započítat oproti kupní ceně výrobku.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží tj. poštovné a balné. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši nákladů na expedici zboží.

V ostatním se odstoupení od kupní smlouvy řídí Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy z nesprávného obrázku přiřazeného k názvu zboží, popisu zboží a parametrů zboží které se k produktu vztahují. Pro kupní smlouvu a dodání zboží je rozhodující vždy název objednaného zboží.

 

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Stává se, že dodavatel náhle změní cenu a my nejsme schopni tyto změny ani předvídat ani okamžitě opravit v nabídce.  V takovém případě kontaktujeme zákazníka s jinou nabídkou. Následuje buď storno objednávky, nebo dohoda. 

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

 

REKLAMACE

V případě koupě zboží spotřebiteli (tj. fyzickými osobami mimo rámec jejich podnikatelské činnosti se uplatní následující reklamační podmínky):

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Reklamaci je nezbytné uplatnit písemně poštovní zásilkou nebo e-mailem. Při uplatnění reklamace musí být prodávajícímu zaslán stručný popis vady umožňující prodávajícímu vadu posoudit. Prodávající si může vyžádat pro účely posouzení oprávněnosti reklamace zaslání zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen reklamaci kupujícího přezkoumat do nejpozději do 7 pracovních dnů ode oznámení o vadě učiněném dle předchozího odstavce. V této lhůtě je prodávající rovněž povinen informovat kupujícího o možném způsobu řešení jeho reklamace. Pokud bude pro účely posouzení reklamace nezbytné vyjádření dodavatele prodávajícího, může být shora uvedená lhůta 7 pracovních dnů přiměřeně prodloužena. O způsobu vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky, popř. jiným způsobem dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, je prodávající povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů. Kupující tímto bere na vědomí, že pro vyřízení reklamace si prodávající může vyžádat originál záručního listu a dále doručení reklamovaného zboží na adresu kupujícího. V takovém případě začíná lhůta 30 dnů běžet od doručení shora uvedeného na adresu kupujícího. Jednotlivé nároky kupujícího z oprávněné reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Nárok na uplatnění záruky zaniká případě, že vady zboží vznikly v důsledku zavinění třetích osob (např. dopravcem zboží), za jejichž jednání prodávající neodpovídá, událostmi vyšší moci, které jsou mimo kontrolu prodávajícího, neodborným zacházením kupujícího (tj. zacházením v rozporu s vhodným  použitím), nebo jestliže se jedná vady vzniklé v důsledku opotřebení věci běžným užíváním.

V případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku (tj. není fyzickou osobou nepodnikatelem), řídí se podmínky uplatňování vad ze záruky a záruční doby příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 

Co potřebujete pro reklamaci?

Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo reklamace na vlastní náklady nejlépe spolu s popisem závady. Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, k čemuž slouží řádně vyplněný daňový doklad o koupi tj. faktura, která je vždy předána zákazníkovi spolu se zbožím.

 

Jaká je záruční doba?

Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců dle občanského zákoníku. Vztahy s podnikatelskými subjekty (firmy, podnikatelé, živnostníci) a dalšími právnickými osobami či státními orgány se řídí obchodním zákoníkem a záručními podmínkami výrobce. Záruční doba může být v tomto případě kratší než 24 měsíců.

 

Kde reklamovat?

Zákazník může reklamovat zboží přímo v provozovně provozovatele.

 

Co nelze reklamovat?

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
. špatným použitím
· mechanickým poškozením nebo opotřebením
· živelnými pohromami
· jinými vnějšími vlivy

Při neoprávněné reklamaci je provozovatel oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s jejím vyřízením, zejména přepravních nákladů.

V případě nejasností ohledně reklamací prosím volejte 605 02 44 11 nebo napište na e-mail:  absolut.creativ@email.cz